Historie Dřevěnice

Historie obce Dřevěnice

 

Doba vzniku Dřevěnice není známa, pravděpodobně ve 12. nebo 13. století vznikla nejprve dřevěná a později kamenná tvrz, při níž byla založena osada. První písemné zprávy o Dřevěnici, spíše o vlastnících statku Dřevěnice, jsou zapsány v zemských deskách a pocházejí ze 14. století. Z roku 1387 pochází první zmínka o vsi Dolany (nynější část Dolánky). Rytířská tvrz  náležela tehdy nižšímu šlechtici vladykovi Otíkovi z Dřevěnice. S ním se připomíná Beneš ze Dřevěnice a jeho synovec Havel ze Dřevěnice (1429-1454)  jako přední rytíř hradeckého kraje, přívrženec císaře Zikmunda, který byl za svou přízeň císařem štědře obdarován. Na konci 15. století rod  vladyků ze Dřevěnice vymřel nebo své rodinné sídlo prodal.

Historie obce DřevěniceHistorie obce DřevěniceHistorie obce Dřevěnice

Roku 1511 je připomínán jako majitel Jindřich Berka z Dubé, nejvyšší sudí Království českého, který tohoto času v místě tvrze nechal vybudovat pivovar. Roku 1553 obdržel při dělení po otci jmění Zdeněk z Dubé pán na Rychenburce. Ten roku 1560 prodal Dřevěnice panu Petrovi ze Selenberka. Roku 1580 je již majitelem Bohuslav Křinecký pán na Dřevěnici, Jeseníku a Vlčicích, který ji v témže roce prodává paní Kateřině, manželce purkrabího z Donína . Na konci 16. století dějiny statku ve Dřevěnici končí, neboť následující vlastník Jan Rudolf Trčka z Lípy připojil Dřevěnici ke Kumburskému panství. Roku 1607 celé panství Kumburské prodal  Zikmundu Smiřickému ze Smiřic. 

Roku 1621 byl Jan Albrecht Smiřický popraven a jeho majetek zkonfiskoval císař Ferdinand II. V témže roce koupil panství od císaře Ferdinanda II.  Albrecht z Valdštejna, pod záminkou příbuzenství s rodem Smiřických.  Po  smrti Albrechta z Valdštejna roku 1634 v Chebu zabral statky císař a dal je na dluh Rudolfovi, svobodnému pánu z Tieffenbachu, který zemřel roku 1653. Po jeho smrti získal panství Jan Norbert hrabě ze Šternberka, po své sestře Alžbětě z Tieffenbachu, jenž zemřel roku 1676 ve Vídni. Dědicem panství se stal jeho syn Jan Josef ze Šternberka.  Po smrti Jana Norberta ze Šterberka a jeho manželky (oba utonuli v rozvodněné řece na valašsku 13. července 1700) se stal majitelem do roku 1704 Václav Vojtěch ze Šternebrka. Po jeho smrti byl majitelem František Leopold ze Šternberka. 

Historie obce DřevěniceHistorie obce DřevěniceHistorie obce Dřevěnice

V  roce 1710 přechází panství do rukou rodu Trauttmansdorffů - syna Rudolfa Viléma,  nejvyššího maršálka. Roku 1730 se panství ujal František Norbert z Trauttmansdorffu. Ten vlastnil panství do své smrti roku 1807, kdy panství přešlo do majetku Jana Josefa z Trauttmansdorffu. Když v roce 1827 zemřel, stal se  vlastníkem panství Karel Josef, kníže       Trauttmansdorff-Weinsberg. Pozemková reforma z roku 1919 znamenala, že v letech 1922 a 1926 byl majetek Trauttmansdorffů částečně rozparcelován, část pozemků rozdělena mezi obyvatelstvo. Kumburské lesy byly zestátněny a majiteli ponechán zbytek dvora s pivovarem a částí lesa nad vsí.

 

Po roce 1945 byl zbylý majetek Trauttmansdorfů Národním pozemkovým úřadem zkonfiskován a rozparcelován. Pivovar byl  předán mlékárenským závodům v Jičíně.      Roku 1964 se Dřevěnice připojila k Radimi, která se v té době stala střediskovou obcí i pro Studeňany, Lháň a Tužín. V roce 1990 se Dřevěnice stala opět samostatnou obcí.